KONTAKT I POMOC: biuro@krainamateracy.pl
INFOLINIA: 573 053 573
Strona główna » Promocje » Regulamin loterii urodzinowej Janpol

Regulamin loterii urodzinowej Janpol

Data dodania: 01-06-2021


Nazwa loterii: Obudź się z uśmiechem i spełniaj marzenia.

Termin sprzedaży: 01.06.2021 – 30.09.2021.

Ważna informacja: liczy się data sprzedaży, czyli data wystawienia dokumentu sprzedaży (paragonu, faktury końcowej), nie wlicza się w to złożenie zamówienia.
Aby Klient mógł wziąć udział w loterii musi zarejestrować swój paragon na stronie loterii. Data na paragonie nie może przekraczać daty 30.09.2021.
Organizator loterii: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski
Sponsor nagród: Fabryka Materacy Janpol sp. z o. o.

Zasady:
Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu (Regulamin w załączniku), która chce wziąć udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:
• dokonać zakupu promocyjnego (materaca, którego zakup upoważnia do udziału w loterii – modele wymienione poniżej) w okresie trwania sprzedaży promocyjnej (od 01.06.2021 do 30.09.2021),
• dokonać płatności za zakup promocyjny,
• koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego (paragon lub faktura),
• zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej www.loteriajanpol.pl – szczegóły dotyczące zgłoszenia dostępne na stronie.
Produkty, których zakup upoważnia do udziału w loterii: materace Jan, Pola, Sirona, Helio, Pulse Elegant, Fides, Nolli, Roma, Lotis, Rosalia, XL Twin, Moon, Erebu Dream, Demeter, Enyo, Julia, Hebe, Andromeda, Cora, Niobe, Erebu, Palma, Delia, Wenus, Kronos, Zeus, Toni, Fini, Lio, Libera, Atena, Gemini, Klio oraz Hermes.

Nagrody:
1. Fiat 500 Lounge 1000 czerwony Pasodoble o wartości 49.831,38 zł brutto.
2. Voucher do hotelu Bania Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej do wykorzystania na dowolne usługi noclegowe (termin wykorzystania do dnia 31.12.2022 r.) o wartości 5.000,00 zł brutto.
3. Voucher do hotelu Arłamów w Ustrzykach Dolnych do wykorzystania na dowolne usługi noclegowe (termin wykorzystania do dnia 31.12.2022 r.) o wartości 5.000,00 zł brutto.
4. Voucher do hotelu Sopotorium Medical Resort w Sopocie do wykorzystania na dowolne usługi noclegowe (termin wykorzystania do dnia 31.12.2022 r.) o wartości 5.000,00 zł brutto.
5. 5 x Voucher na zakup materaca lub innych produktów Janpol o wartości 2.000,00 zł brutto.


Regulamin loterii urodzinowej

 
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 1
REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ
„Obudź się z uśmiechem i spełniaj marzenia”
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Nazwa loterii – loteria jest prowadzona pod nazwą „Obudź się z uśmiechem i spełniaj marzenia”.
2. Nazwa organizatora loterii – Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, www.smolar.pl.
3. Nazwa organu, który wydał zezwolenie – loteria urządzana jest na podstawie ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) oraz zezwolenia Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Łodzi.
4. Definicje
4.1 Loteria promocyjna – gra losowa, w której uczestniczy się przez nabycie towaru, usługi lub innego dowodu udziału w grze i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. W niniejszym regulaminie loteria promocyjna prowadzona pod nazwą „Obudź się z uśmiechem i spełniaj marzenia” zwana jest dalej „loterią”.
4.2 Sprzedaż promocyjna – czas, w którym prowadzona jest sprzedaż związana z prowadzoną loterią. Czas sprzedaży promocyjnej zawiera się w czasie trwania loterii i dotyczy dokonywania zakupów promocyjnych. Czas trwania sprzedaży promocyjnej określony jest w pkt. 7 niniejszego regulaminu.
4.3 Zakup promocyjny – każdy jednorazowy zakup dowolnego materaca (w dowolnym rozmiarze) marki Janpol spośród następujących modeli: Helio, Sirona, Pulse Elegant, Fides, Nolli, Roma, Lotis, Rosalia, XL Twin, Moon, Erebu Dream, Demeter, Enyo, Julia, Hebe, Andromeda, Cora, Niobe, Erebu, Palma, Delia, Wenus, Kronos, Zeus, Toni, Fini, Lio, Libera, Atena, Gemini, Klio, Hermes oraz materace jubileuszowe Jan i Pola.
Z udziału w loterii wykluczone są:
− materace posłaniowe,
− materace produkowane na wyłączność dla wybranych dystrybutorów,
− materace z poprzednich kolekcji, nie wymienione powyżej.
Zakup promocyjny musi być dokonany w dowolnym sklepie promocyjnym w okresie trwania sprzedaży promocyjnej i udokumentowany jednym oryginałem dowodu zakupu.
Poza okresem sprzedaży promocyjnej materace marki Janpol są dostępne w sklepach promocyjnych, jednak ich zakup nie uprawnia do udziału w loterii.
Materace marki Janpol pochodzą z oferty handlowej i zostały wprowadzone do obrotu przez firmę Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Orzeszu.
4.4 Sklep promocyjny – dowolny sklep na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w którym można dokonać zakupu promocyjnego.
4.5 Strona internetowa loterii – przygotowana dla potrzeb loterii strona internetowa pod adresem: www.loteriajanpol.pl, na której znajduje się specjalnie przygotowany formularz zgłoszeniowy służący do rejestracji zgłoszeń do loterii.
4.6 Dzień roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 2
4.7 Dowód zakupu – oryginał paragonu fiskalnego lub imiennej faktury VAT wystawionej na pełnoletnią osobę fizyczną (tj. na uczestnika w rozumieniu pkt. 8 regulaminu) potwierdzający dokonanie zakupu promocyjnego. Dowód zakupu na potrzeby loterii musi być czytelny i oryginalny tzn. taki, który został wystawiony przez sklep promocyjny (którego nazwa i adres znajdują się na dowodzie zakupu) i który nie jest sfałszowany. Dowodem zakupu na potrzeby niniejszej loterii nie jest w szczególności jego:
- kserokopia, - kopia notarialnie poświadczona,
- wtórnik,
- odpis,
- duplikat, - skan. W razie utraty lub zniszczenia oryginału dowodu zakupu promocyjnego stwierdzającego udział w loterii, uczestnikowi nie przysługują żadne roszczenia wobec organizatora.
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem gdzie znajduje się numer dowodu zakupu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
5. Zasięg loterii – loteria ma zasięg na całym terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
6. Czas trwania loterii – loteria zaczyna się w dniu 01.06.2021 r. a kończy w dniu 31.12.2021 r., przy czym dniem zakończenia loterii jest dzień przewidziany jako ostatni na postępowanie reklamacyjne opisane w pkt. 17 regulaminu.
7. Termin rozpoczęcia i zakończenia sprzedaży promocyjnej – sprzedaż promocyjna rozpocznie się w dniu 01.06.2021 r. a zakończy w dniu 30.09.2021 r.
8. Uczestnicy loterii – w loterii może wziąć udział każda osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki: ma ukończone 18 lat, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, konsument w rozumieniu art. 22 [1] Kodeksu cywilnego, zamieszkała na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, będąca użytkownikiem sieci komórkowej GSM polskich operatorów komórkowych. W loterii nie mogą uczestniczyć pracownicy: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Orzeszu, Doser Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Zakaz dotyczy także członków rodzin ww. osób. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
9. Dane osobowe – dane osobowe uczestników loterii będą przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
10. Dostępność regulaminu – regulamin loterii jest jawny i powszechnie dostępny w siedzibie organizatora loterii: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, 93-569 Łódź, ul. Inżynierska 15, na stronie internetowej organizatora pod adresem: www.smolar.pl/loteria-janpol, a także na stronie internetowej loterii pod adresem: www.loteriajanpol.pl.
ZASADY PROWADZENIA LOTERII
11.1 Każda osoba, spełniająca warunki określone w pkt. 8 regulaminu, która chce wziąć udział w loterii musi spełnić łącznie następujące warunki:
− dokonać zakupu promocyjnego w okresie trwania sprzedaży promocyjnej,
− dokonać płatności za zakup promocyjny,
− koniecznie zachować oryginał dowodu zakupu promocyjnego,
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 3
− zgłosić się do loterii poprzez wysłanie zgłoszenia za pośrednictwem strony internetowej loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu, w terminie wskazanym w pkt. 11.11 regulaminu.
11.2 Uczestnik, który chce wziąć udział w niniejszej loterii, musi dokonać zgłoszenia za pośrednictwem umieszczonego na stronie internetowej loterii formularza zgłoszeniowego poprzez podanie następujących danych i oświadczeń:
a) numer telefonu komórkowego uczestnika,
b) adres e-mail uczestnika,
c) numer dowodu zakupu promocyjnego (tzw. numer dowodu zakupu lub numer paragonu znajduje się najczęściej w prawej, górnej stronie paragonu, na linii daty dokonania zakupu promocyjnego – patrz zał. nr 1 do regulaminu),
d) zaznaczenie w formularzu oświadczenia uczestnika loterii:
 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Obudź się z uśmiechem i spełniaj marzenia”, w tym ze znajdującą się w regulaminie klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego treść.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
e) dokonać prawidłowej weryfikacji poprzez stosowany przez organizatora mechanizm zabezpieczający reCAPTCHA celem, którego jest dopuszczenie do przesłania danych wypełnionych tylko przez człowieka (oznacza to konieczność wykonania zadania, np. konieczność zaznaczenia pola kontrolnego lub przepisanie kodu z obrazka wskazanego na stronie internetowej loterii lub zaznaczenie konkretnego rodzaju obrazka / obrazków).
11.3 Po przesłaniu prawidłowego zgłoszenia, uczestnik zostaje zarejestrowany w bazie loterii. Uczestnik loterii otrzyma potwierdzenie prawidłowego zgłoszenia oraz rejestracji w bazie zgłoszeń w loterii, poprzez wyświetlenie informacji o prawidłowym przyjęciu zgłoszenia na stronie internetowej loterii oraz dodatkowo poprzez otrzymanie wiadomości e-mail wysłanej na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie, przez system teleinformatyczny czy program pocztowy, z którego korzysta uczestnik, powyższej informacji e–mail od organizatora, w kategorii „wiadomości śmieci” / „spam” w skrzynce odbiorczej uczestnika. Każdy uczestnik loterii zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość e-mail od organizatora loterii nie trafiła do skrzynki mailowej uczestnika zawierającej wiadomości zakwalifikowane jako „wiadomości śmieci” / „spam”.
11.4 Uczestnik loterii musi posiadać urządzenie z dostępem do internetu wyposażone w aktualną przeglądarkę internetową np.: Microsoft Edge, Chrome, Firefox, Opera lub Safari. Organizator loterii nie ponosi odpowiedzialności za działanie systemów teleinformatycznych i/lub urządzeń od organizatora niezależnych, np. za indywidualną konfigurację czy legalność oprogramowania lub sprzętu, z którego korzysta uczestnik. W razie stosowania przez uczestnika narzędzi i ustawień antyspamowych, uczestnik zobowiązany jest do regularnego sprawdzania czy wiadomość od organizatora nie trafiła do skrzynki mailowej zawierającej „wiadomości śmieci” / „spam”.
11.5 Jedna osoba oraz osoby z jednego gospodarstwa domowego (przez termin „gospodarstwo domowe” organizator rozumie ten sam adres zamieszkania, korespondencyjny lub zameldowania uczestników loterii) może w ramach całej loterii otrzymać maksymalnie jedną nagrodę, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.10 regulaminu. Dotyczy to również sytuacji, w której jedna osoba, będzie zgłaszać się podając różne numery telefonów / adresy e-mail i zakwalifikuje się do więcej aniżeli jednej nagrody. W takiej sytuacji, po weryfikacji danych osobowych uczestników, dany uczestnik zostanie nagrodzony tylko jedną nagrodą, a kolejna nagroda, która by mu przypadła, zostanie przekazana uczestnikowi z listy rezerwowej laureatów.
11.6 W przypadku dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego, aby dokonać prawidłowego zgłoszenia do udziału w loterii z tytułu każdego zakupu, należy każdy z tych
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 4
zakupów udokumentować odrębnym oryginałem dowodu zakupu i odrębnym zgłoszeniem do loterii. Więcej niż jedno zgłoszenie dokonane na podstawie tego samego dowodu zakupu, pomimo dokonania więcej niż jednego zakupu promocyjnego w ramach jednej transakcji, nie zwiększa szansy wygrania nagrody i będzie traktowane jako takie samo zgłoszenie (duplikat). Przesłanie większej liczby numerów dowodów zakupów w jednym zgłoszeniu, traktowane jest jako jedno zgłoszenie (zgłoszeniem jest pierwszy wpisany do zgłoszenia numer dowodu zakupu).
11.7 Jednorazowy zakup promocyjny uprawnia do wysłania tylko jednego zgłoszenia udziału w loterii. Dokonanie kilku takich samych zgłoszeń na podstawie tego samego zakupu promocyjnego nie zwiększa szans uczestnika na wygraną w loterii i każde kolejne takie samo zgłoszenie będzie traktowane jako duplikat. W bazie zgłoszeń pozostanie pierwsze prawidłowe zgłoszenie.
11.8 Organizator zastrzega sobie prawo i możliwość weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w niniejszym regulaminie. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że uczestnik loterii narusza zasady gry określone w niniejszym regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia dodatkowych oświadczeń na piśmie, podania dodatkowych danych bądź doręczenia dokumentów niezbędnych do prawidłowego uczestnictwa w loterii, w tym m. in. podania wszystkich numerów telefonów uczestnika i/lub adresów e-mail, które podał w zgłoszeniu do loterii, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.
Niespełnienie warunków wynikających z niniejszego regulaminu lub nieuzasadniona odmowa spełnienia powyższych żądań po przeprowadzeniu przez organizatora postępowania wyjaśniającego, może spowodować wykluczenie danego uczestnika z loterii z jednoczesnym wygaśnięciem prawa do nagród wymienionych w pkt. 13.1, pkt. 13.2, pkt. 13.3, pkt. 13.4 i pkt. 13.5 regulaminu. W takim przypadku w miejsce wykluczonego uczestnika, któremu zostało przyznane prawo do danej nagrody, wchodzi odpowiedni uczestnik z listy rezerwowej.
11.9 Każde zgłoszenie z uwzględnieniem postanowień pkt. 11.10 regulaminu, bierze udział w losowaniu laureatów nagród.
11.10 Jedno zgłoszenie uprawnia do wygrania maksymalnie jednej nagrody a raz wylosowane zgłoszenie zostaje usuwane z bazy do losowania i nie bierze udziału w dalszym losowaniu.
11.11 Zgłoszenia można wysyłać codziennie w terminie od godziny 00:00:00 dnia 01.06.2021 r. do godziny 23:59:59 dnia 30.09.2021 r., wyłącznie po dokonaniu zakupu promocyjnego.
11.12 Wszystkie zgłoszenia w loterii będą rejestrowane w centralnym komputerze z dokładnością do 0,1 sekundy. Data i godzina nadesłanego zgłoszenia musi być późniejsza niż data i godzina umieszczona na dowodzie zakupu. W sytuacji, gdyby okazało się, iż laureat dokonał zgłoszenia zanim dokonał rzeczywistego zakupu promocyjnego, tj. data i godzina otrzymania zgłoszenia jest wcześniejsza niż data i godzina faktycznego dokonania zakupu, wynikająca z dowodu zakupu, traci on prawo do nagrody.
11.13 Udział w loterii jest dobrowolny. Uczestnik przystępując do loterii powinien zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w loterii. Przesłanie zgłoszenia do loterii oznacza jednoczesną akceptację przez uczestnika postanowień regulaminu.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 5
11.14 W loterii niedozwolone są działania niezgodne z regulaminem mające na celu obejście zabezpieczeń i zasad loterii, w tym m.in.: używanie skryptów lub oprogramowania automatyzującego wysyłanie zgłoszeń czy poruszania się po stronie internetowej loterii.
LOSOWANIE
12.1 Losowanie laureatów nagród w loterii przeprowadzone zostanie w dniu 05.10.2021 r. w biurze organizatora w Łodzi, przy ul. Inżynierskiej 15, w godzinach od 10:00 do 14:00.
12.2 Losowanie laureatów nagród odbędzie się ze wszystkich zgłoszeń otrzymanych w okresie od godz. 00:00:00 dnia 01.06.2021 r. do godz. 23:59:59 dnia 30.09.2021 r. z zastrzeżeniem postanowień pkt. 11.10 regulaminu.
12.3 Losowanie laureatów nagród w loterii będzie przeprowadzone przy pomocy urządzenia losującego lub ręcznie z urny. O sposobie losowania decyduje osoba lub osoby sprawujące nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
Niezależnie od sposobu losowania, przygotowanie losów (bazy do losowania) będzie przeprowadzone w następujący sposób. Każdemu prawidłowemu zgłoszeniu w loterii będzie nadany unikatowy nr porządkowy przypisany według kryterium czasu otrzymywanych zgłoszeń. Organizator losując laureata będzie losował numer porządkowy zgłoszenia. Losowanie laureatów nagród przeprowadzone zostanie w obecności i pod nadzorem osoby lub osób sprawujących nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii.
12.3.1 Losowanie przy użyciu urządzenia losującego odbywa się za pomocą specjalnej aplikacji losującej zapewniającej losowość wyników loterii. Komputer, jako urządzenie do gier losowych w rozumieniu art. 23 ust. 1 ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) jest przystosowany do ochrony praw grających i realizacji przepisów ww. ustawy. Urządzenie posiada pozytywną opinię techniczną uprawnionej jednostki badającej, jest eksploatowane przez organizatora, jako podmiot posiadający zezwolenie na przeprowadzenie loterii oraz zostało zarejestrowane przez właściwego naczelnika urzędu celnego zgodnie z przepisami ww. ustawy.
12.3.2 Losowanie ręczne z urny będzie polegać na ręcznym wyciąganiu losów z urny (na chybił - trafił).
12.4 W trakcie losowania, dla każdej nagrody wylosowany zostanie dodatkowo jeden laureat rezerwowy na wypadek zajścia okoliczności opisanych w regulaminie loterii, w szczególności w pkt. 11.5, pkt. 11.8, pkt. 15.5 i pkt. 15.9 regulaminu. Każda nagroda będzie miała przypisanego jednego laureata oraz jednego laureata rezerwowego.
12.5 W losowaniu wyłonionych zostanie:
− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody głównej I-go stopnia oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody głównej I-go stopnia,
− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody głównej II-go stopnia oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody głównej II-go stopnia,
− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody głównej III-go stopnia oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody głównej III-go stopnia,
− 1 (słownie: jeden) laureat nagrody głównej IV-go stopnia oraz 1 (słownie: jeden) laureat rezerwowy nagrody głównej IV-go stopnia,
− 5 (słownie: pięciu) laureatów nagród dodatkowych oraz 5 (słownie: pięciu) laureatów rezerwowych nagród dodatkowych.
Losowanie laureatów nagród przebiegać będzie w następujący sposób:
− pierwsza wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej I-go stopnia (laureat nr 1),
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 6
− druga wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej I-go stopnia (laureat nr 2),
− trzecia wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej II-go stopnia (laureat nr 3),
− czwarta wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej II-go stopnia (laureat nr 4),
− piąta wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej III-go stopnia (laureat nr 5),
− szósta wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej III-go stopnia (laureat nr 6),
− siódma wylosowana osoba zostanie laureatem nagrody głównej IV-go stopnia (laureat nr 7),
− ósma wylosowana osoba zostanie laureatem rezerwowym nagrody głównej IV-go stopnia (laureat nr 8),
− kolejnych pięć wylosowanych osób zostanie laureatami nagród dodatkowych (laureaci od nr 9 do nr 13),
− kolejnych pięć wylosowanych osób zostanie laureatami rezerwowymi nagród dodatkowych (laureaci od nr 14 do nr 18).
12.6 Laureaci rezerwowi nagród będą przyporządkowani do laureatów nagród według następującego schematu:
− laureat rezerwowy nagrody głównej I-go stopnia nr 2, będzie rezerwą dla laureata nagrody głównej I-go stopnia nr 1,
− laureat rezerwowy nagrody głównej II-go stopnia nr 4, będzie rezerwą dla laureata nagrody głównej II-go stopnia nr 3,
− laureat rezerwowy nagrody głównej III-go stopnia nr 6, będzie rezerwą dla laureata nagrody głównej III-go stopnia nr 5,
− laureat rezerwowy nagrody głównej IV-go stopnia nr 8, będzie rezerwą dla laureata nagrody głównej IV-go stopnia nr 7,
− laureat rezerwowy nagrody dodatkowej nr 14, będzie rezerwą dla laureata nagrody dodatkowej nr 9,
− laureat rezerwowy nagrody dodatkowej nr 15, będzie rezerwą dla laureata nagrody dodatkowej nr 10,
− laureat rezerwowy nagrody dodatkowej nr 16, będzie rezerwą dla laureata nagrody dodatkowej nr 11,
− laureat rezerwowy nagrody dodatkowej nr 17, będzie rezerwą dla laureata nagrody dodatkowej nr 12,
− laureat rezerwowy nagrody dodatkowej nr 18, będzie rezerwą dla laureata nagrody dodatkowej nr 13.
NAGRODY
13.1 Nagrodą główną I-go stopnia w loterii jest samochód osobowy marki FIAT 500 SERIA 8 Lounge 1.0 70KM Hybrid o wartości 49.831,38 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 38/100). Szczegółowy opis nagrody głównej I-go stopnia znajduje się w załączniku nr 2 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody głównej I-go stopnia organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 5.536,82 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 82/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej I-go stopnia wynosi 55.368,20 zł brutto (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych 20/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 5.536,82 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset trzydzieści sześć złotych 82/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 7
13.2 Nagrodą główną II-go stopnia w loterii jest voucher do hotelu Bania Thermal & Ski w Białce Tatrzańskiej do wykorzystania na dowolne usługi noclegowe (termin wykorzystania do dnia 31.12.2022 r.) o wartości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowy opis nagrody głównej II-go stopnia znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody głównej II-go stopnia organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 555,56 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej II-go stopnia wynosi 5.555,56 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 555,56 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
13.3 Nagrodą główną III-go stopnia w loterii jest voucher do hotelu Arłamów w Ustrzykach Dolnych do wykorzystania na dowolne usługi noclegowe (termin wykorzystania do dnia 31.12.2022 r.) o wartości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowy opis nagrody głównej III-go stopnia znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody głównej III-go stopnia organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 555,56 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej III-go stopnia wynosi 5.555,56 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 555,56 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
13.4 Nagrodą główną IV-go stopnia w loterii jest voucher do hotelu Sopotorium Medical Resort w Sopocie do wykorzystania na dowolne usługi noclegowe (termin wykorzystania do dnia 31.12.2022 r.) o wartości 5.000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowy opis nagrody głównej IV-go stopnia znajduje się w załączniku nr 3 do regulaminu. Dodatkowo do nagrody głównej IV-go stopnia organizator przygotował nagrodę pieniężną w wysokości 555,56 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100). Łączna całkowita jednostkowa wartość nagrody głównej IV-go stopnia wynosi 5.555,56 zł brutto (słownie: pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100), przy czym część pieniężna nagrody w kwocie 555,56 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt pięć złotych 56/100) zostanie przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od wygranej w wysokości 10% wartości nagrody. Organizator odprowadzi należny podatek dochodowy do właściwego urzędu skarbowego oraz złoży stosowną deklarację PIT.
13.5 Nagrodą dodatkową w loterii jest voucher o wartości 2.000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące złotych 00/100) do wykorzystania na zakup w dowolnym salonie materacy marki Janpol oraz innych towarów z oferty firmy Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Orzeszu.
Łączna liczba wszystkich nagród dodatkowych w loterii wynosi 5 (słownie: pięć) sztuk.
Łączna pula nagród dodatkowych w loterii wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).
13.6 Łączna liczba wszystkich nagród w loterii wynosi 9 (słownie: dziewięć) sztuk.
13.7 Łączna wartość całej puli nagród w loterii wynosi 82.034,88 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści cztery złote 88/100).
13.8 Laureaci loterii nie mogą przenieść prawa do nagrody na osoby trzecie. Nie przysługuje im również prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 8
ekwiwalentu pieniężnego. Nagroda nie podlega wymianie na jakiekolwiek inne nagrody rzeczowe.
NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ URZĄDZANIA LOTERII PROMOCYJNEJ
14.1 Organizator zapewnia, że nadzór nad prawidłowością i przebiegiem loterii promocyjnej sprawowany jest przez osobę lub osoby, które odbyły szkolenie w przedmiocie przepisów o grach hazardowych oraz w przedmiocie niniejszego regulaminu w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem i prowadzeniem niniejszej loterii.
14.2 Do zadań osoby/osób sprawujących nadzór, o którym mowa w pkt. 14.1 regulaminu, należy w szczególności:
− zapewnienie uczestnictwa w losowaniu nagród wszystkim prawidłowym zgłoszeniom,
− zabezpieczenie zgodności przebiegu losowania z regulaminem loterii i zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności,
− podpisanie protokołu zawierającego opis czynności i wynik losowania,
− udział w czynnościach wydawania wygranych, sprawdzenie i potwierdzenie posiadania uprawnień do odbioru wygranej przez laureata,
− nadzór nad przebiegiem postępowania reklamacyjnego.
OGŁASZANIE WYNIKÓW
15.1 Laureaci nagród zostaną powiadomieni o wygranej najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia losowania nagród za pośrednictwem wysłania przez organizatora i na jego koszt wiadomości SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody głównej I-go stopnia – telefonicznie na numer telefonu, który podano w formularzu zgłoszeniowym, zgodnie z pkt. 11.2 regulaminu.
Organizator w treści wiadomości SMS oraz dodatkowo – w przypadku laureata nagrody głównej I-go stopnia – telefonicznie poinformuje o sposobie i terminie przekazania / zamieszczenia przez laureata nagrody kompletu niezbędnych danych i oświadczeń laureata, o których mowa w pkt. 15.4 lub pkt. 15.8 regulaminu, które umożliwią przekazanie nagrody.
15.2 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność powiadomienia laureata nagrody o wygranej z powodu podania przez uczestnika błędnego numeru telefonu lub zmiany numeru telefonu w czasie trwania loterii, lub posiadania przez uczestnika włączonej w telefonie komórkowym blokady SMS Premium, lub w sytuacji kiedy telefon uczestnika jest wyłączony lub w przypadku kontaktu telefonicznego z laureatem nagrody głównej I-go stopnia niepodjęcia rozmowy telefonicznej przez laureata, pomimo co najmniej dziesięciu prób kontaktu podejmowanych przez organizatora w co najmniej trzech różnych dniach, o różnych porach dnia. Organizator podejmie, co najmniej dziesięć prób kontaktu telefonicznego, w trzech różnych dniach, o różnych porach dnia, w co najmniej godzinnych odstępach, czekając każdorazowo co najmniej sześć sygnałów połączenia telefonicznego. W przypadku zgłoszenia się poczty głosowej lub sygnału oznaczającego „zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału", „abonent czasowo niedostępny", „abonent ma wyłączony telefon lub jest poza zasięgiem”, „nie ma takiego numeru” lub innych podobnych, próbę powiadomienia uznaje się za wykonaną i dolicza się ją do dziesięciu połączeń, o których mowa powyżej. W przypadku sygnału oznaczającego „numer zajęty”, próbę powiadomienia uznaje się za niewykonaną i wymaga ona powtórzenia.
15.3 Dodatkowo niezależnie od powiadomienia laureatów, o którym mowa w pkt. 15.1 regulaminu, wyniki niniejszej loterii każdy uczestnik może również sprawdzić na stronie internetowej pod adresem: www.wyniki.smolar.pl wpisując numer dowodu zakupu promocyjnego oraz numer telefonu podane w zgłoszeniu do loterii.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 9
15.4 Warunkiem wydania nagrody głównej I-go, II-go, III-go i IV-go stopnia jest przesłanie przez jej laureata, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS o wygranej, o której mowa w pkt. 15.1 regulaminu, na adres biura organizatora (Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź) następujących danych i oświadczeń laureata, tj.:
− oryginał dowodu zakupu promocyjnego z numerem dowodu zgodnym z podanym w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− imię i nazwisko laureata,
− pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada),
− pełen adres zamieszkania laureata (na który w przypadku laureatów nagród głównych II-go, III-go i IV-go stopnia zostanie wysłana nagroda główna II-go, III-go i IV-go stopnia),
− numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− seria i numer dokumentu tożsamości laureata,
− nr ewidencyjny PESEL lub data urodzenia i obywatelstwo laureata w przypadku nieposiadania nr PESEL,
− własnoręcznie podpisane oświadczenia o następującej treści:
 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Obudź się z uśmiechem i spełniaj marzenia”, w tym ze znajdującą się w regulaminie klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego treść.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Orzeszu, Doser Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.
 „Oświadczam, że przyjmuję nagrodę główną I-go stopnia w postaci samochodu osobowego marki FIAT 500 SERIA 8 Lounge 1.0 70KM Hybrid, zgodnie z regulaminem loterii „Obudź się z uśmiechem i spełniaj marzenia” oraz że pokryję wszelkie koszty związane z wydaniem nagrody, tj. koszt rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu (OC) czy innych opłat i podatków związanych z rejestracją pojazdu oraz koszt przyjazdu po odbiór nagrody głównej I-go stopnia.” – dotyczy wyłącznie laureata nagrody głównej I-go stopnia.
Wzór formularza z wymaganymi danymi i oświadczeniami laureata, znajduje się na stronie internetowej organizatora: www.smolar.pl/loteria-janpol, skąd laureat nagrody głównej I-go, II-go, III-go i IV-go stopnia mogą pobrać gotowy formularz. Przyjmowane są również dane i oświadczenia napisane nie na formularzu proponowanym przez organizatora, z zastrzeżeniem, iż muszą się na nich znaleźć wszystkie wymagane dane i oświadczenia.
15.5 W przypadku niedoręczenia organizatorowi ww. wymaganych danych i oświadczeń przez laureata nagrody głównej I-go, II-go, III-go i IV-go stopnia w terminie wskazanym w pkt. 15.6 regulaminu, uprawnienie do ww. nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do danej nagrody. Postępowanie z laureatem rezerwowym będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata nagrody głównej I-go, II-go, III-go i IV-go stopnia. Jeżeli laureat rezerwowy nagrody głównej I-go, II-go, III-go lub IV-go stopnia również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 15.7 regulaminu, niewydana nagroda główna I-go, II-go, III-go lub IV-go stopnia pozostaje w dyspozycji organizatora.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 10
15.6 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata nagrody głównej I-go, II-go, III-go lub IV-go stopnia, ww. laureat musi dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 19.10.2021 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 26.10.2021 r.
15.7 Przesyłkę z wymaganymi danymi i oświadczeniami od laureata rezerwowego nagrody głównej I-go, II-go, III-go lub IV-go stopnia ww. laureat rezerwowy musi dostarczyć do organizatora w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 09.11.2021 r. O zachowaniu terminu dostarczenia przesyłki z wymaganymi danymi i oświadczeniami, decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 16.11.2021 r.
15.8 Warunkiem wydania nagrody dodatkowej jest prawidłowe wypełnienie i wysłanie formularza dla laureatów ww. nagród, który będzie dostępny na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl, w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od momentu wysłania przez organizatora wiadomości SMS informującej o wygranej, o której mowa w pkt. 15.1 regulaminu. Laureat ww. nagrody zobowiązany będzie podać w tym formularzu następujące dane i oświadczenia:
− numer telefonu laureata podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− numer dowodu zakupu podany w formularzu zgłoszeniowym do loterii (o którym mowa w pkt. 11.2 regulaminu) w nagrodzonym zgłoszeniu,
− imię i nazwisko laureata,
− pełen adres zameldowania laureata (jeżeli laureat posiada),
− pełen adres zamieszkania laureata (na który ma zostać wysłana nagroda dodatkowa),
− adres e-mail laureata,
− zamieszczenie / załączenie czytelnego skanu lub zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z numerem dowodu zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu (plik z dowodem zakupu nie może przekraczać wielkości 5 MB i powinien być wykonany w formacie .png lub .jpg. lub .jpeg),
− zaznaczenie oświadczeń o następującej treści:
 „Zapoznałam/-em się z regulaminem loterii „Obudź się z uśmiechem i spełniaj marzenia”, w tym ze znajdującą się w regulaminie klauzulą informacyjną dotycząca przetwarzania danych osobowych, i akceptuję jego treść.”.
 „Oświadczam, że jestem osobą pełnoletnią i mam ukończone 18 lat.”.
 „Oświadczam, że nie jestem pracownikiem: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski w Łodzi, Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, Fabryka Materacy JANPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Orzeszu, Doser Sp. z o.o. z siedzibą w Oleśnicy oraz sklepów promocyjnych w rozumieniu regulaminu loterii. Oświadczam również, że nie jestem członkiem rodzin ww. osób (przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, osoby pozostające w stosunku przysposobienia, pasierba, pasierbicę, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów).”.
W sytuacji, gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że laureat nagrody dodatkowej narusza zasady gry określone w regulaminie lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa, organizator loterii może zobowiązać ww. laureata (żądaniem skierowanym za pośrednictwem wiadomości e-mail, na adres e-mail, który laureat podał formularzu dla laureatów nagród dodatkowych zgodnie z pkt. 15.8 regulaminu), do przesłania – oprócz powyżej wymaganych danych i oświadczeń – oryginału dowodu zakupu promocyjnego, który został zarejestrowany w bazie loterii na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, w terminie 7 dni
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 11
od daty otrzymania ww. żądania od organizatora. Niedotrzymanie ww. warunków przez laureata oznacza, że laureat traci prawo do danej nagrody dodatkowej.
15.9 W przypadku niepodania / niezamieszczenia na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl ww. danych i oświadczeń przez laureatów nagród dodatkowej w terminie wskazanym w pkt. 15.10 regulaminu, uprawnienie do danej nagrody przechodzi na laureata z listy rezerwowej przypisanego do tej nagrody dodatkowej. Postępowanie z laureatem z listy rezerwowej będzie odbywać się na takich samych zasadach, jak w przypadku laureata danej nagrody dodatkowej. Jeżeli laureat z listy rezerwowej również nie spełni warunków opisanych powyżej w terminie wskazanym w pkt. 15.11 regulaminu, niewydana nagroda dodatkowa w dyspozycji organizatora.
15.10 Laureaci nagród dodatkowych muszą podać / zamieścić i wysłać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla ww. laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl zgodnie z pkt. 15.8 regulaminu, w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 19.10.2021 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od ww. laureatów nagród dodatkowych, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 19.10.2021 r.
15.11 Laureaci rezerwowi nagród dodatkowych muszą podać / zamieścić i wysłać wymagane dane i oświadczenia w formularzu dla laureatów na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl zgodnie z pkt. 15.8 regulaminu, w terminach wynikających z postanowień regulaminu, najpóźniej do dnia 02.11.2021 r. O zachowaniu terminu do podania danych i oświadczeń od ww. laureatów rezerwowych nagród dodatkowych, decyduje data ich otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 02.11.2021 r.
WYDANIE NAGRÓD
16.1 Warunkiem odebrania nagrody głównej I-go, II-go, III-go i IV-go stopnia przez jej laureata jest: − przedłożenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także oryginału dowodu zakupu promocyjnego z numerem dowodu zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.11 regulaminu (poprzez doręczenie ich na adres organizatora zgodnie z zapisami pkt. 15.1, pkt. 15.4, pkt. 15.6 albo pkt. 15.7 regulaminu), − wylegitymowanie się jakimkolwiek dokumentem potwierdzającym tożsamość i zawierającym zdjęcie oraz dane zgodne z danymi podanymi przez laureata, a także wypełnienie pokwitowania nagrody (w chwili odbioru nagrody), − dodatkowo w przypadku laureata nagrody głównej I-go stopnia: zarejestrowanie samochodu przez laureata oraz opłacenie obowiązkowego ubezpieczenia OC. 16.2 Organizator w przypadku nagrody głównej I-go stopnia nie pokrywa kosztów: rejestracji pojazdu, obowiązkowego ubezpieczenia OC pojazdu oraz kosztów dojazdu laureata nagrody głównej I-go stopnia do miejsca odbioru nagrody. Pokrycie wyżej wymienionych kosztów pozostaje w gestii laureata nagrody głównej I-go stopnia. 16.3 Nagroda główna I-go stopnia zostanie wydana w miejscu i terminie indywidualnie uzgodnionym z laureatem, nie później jednak niż do dnia 03.12.2021 r., po wcześniejszym zarejestrowaniu przez laureata pojazdu oraz opłaceniu obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz innych opłat i podatków należnych związanych z rejestracją pojazdu. 16.4 Nagrody główne II-go, III-go i IV-go stopnia zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 26.11.2021 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 12
podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat nagrody głównej II-go, III-go lub IV-go stopnia może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 03.12.2021 r. 16.5 Warunkiem odebrania nagrody dodatkowej przez jej laureata jest zamieszczenie kompletu wymaganych danych i oświadczeń, a także skanu / zdjęcia oryginału dowodu zakupu promocyjnego z numerem dowodu zgodnym ze wskazanym w nagrodzonym zgłoszeniu oraz z datą i godziną przypadającą w okresie sprzedaży promocyjnej, która jest jednocześnie datą i godziną wcześniejszą niż data i godzina nadesłanego zgłoszenia zgodnie z pkt. 11.11 regulaminu (poprzez załączenie ich na stronie internetowej pod adresem: www.laureaci.smolar.pl w formularzu dla laureatów nagród dodatkowych zgodnie z zapisami pkt. 15.1, pkt. 15.8, pkt. 15.10 albo pkt. 15.11 regulaminu). 16.6 Nagrody dodatkowe zostaną wysłane do laureatów za pośrednictwem poczty kurierskiej, nie później niż do dnia 26.11.2021 r. W przypadku nieobecności laureata w czasie wizyty kuriera zostanie pozostawione awizo, na którym podany zostanie adres i telefon kontaktowy do firmy kurierskiej, gdzie będzie można umówić się na powtórne doręczenie lub na odbiór własny nagrody z magazynu firmy kurierskiej. Laureat nagrody dodatkowej może odebrać przesyłkę z nagrodą do dnia 03.12.2021 r. 16.7 Nagrody nieodebrane do dnia 03.12.2021 r. z winy lub z przyczyn leżących po stronie laureatów pozostają w dyspozycji organizatora. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 17.1 Wszelkie reklamacje dotyczące niniejszej loterii, uczestnicy mogą zgłaszać wyłącznie: w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty kurierskiej lub poprzez doręczenie osobiste, na adres biura organizatora: Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail organizatora: reklamacja@smolar.pl. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data jej otrzymania przez organizatora, nie późniejsza niż do dnia 17.12.2021 r. 17.2 Każda reklamacja zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu zgłaszania roszczeń uczestników gier hazardowych (Dz. U. z 2019 r., Nr 20) powinna zawierać: imię i nazwisko oraz adres zamieszkania uczestnika gry hazardowej, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie, rodzaj gry oraz treść żądania. W przypadku zgłoszenia roszczenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej uczestnik gry powinien podać również adres elektroniczny do komunikacji. 17.3 Reklamacje rozpatruje organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w terminie i w formie wskazanej w pkt. 17.1 regulaminu i zawierające wszystkie wymagane dane zgodnie z pkt. 17.2 regulaminu. 17.4 Postępowanie reklamacyjne trwa 14 dni. Wszystkie postępowania reklamacyjne zakończą się najpóźniej w dniu 31.12.2021 r. Zawiadomienie o wyniku reklamacji zostanie przesłane uczestnikowi loterii: listem poleconym w przypadku zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej albo za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku zgłoszenia reklamacji drogą elektroniczną. O zachowaniu terminu decyduje data nadania przesyłki przez organizatora (data stempla pocztowego) albo data wysłania wiadomości e-mail przez organizatora. 17.5 Postępowanie reklamacyjne jest dobrowolne i nie wyłącza prawa uczestnika do niezależnego od postępowania reklamacyjnego dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego.
PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 13
18.1 Roszczenia z tytułu loterii przedawniają się z upływem 6 miesięcy od dnia wymagalności.
18.2 Bieg przedawnienia roszczeń ulega zawieszeniu na okres od dnia wniesienia reklamacji do dnia udzielenia odpowiedzi na reklamację.
ZOBOWIAZANIE PODATKOWE
19.1 Wydanie nagród w loterii nastąpi zgodnie z przepisami prawa podatkowego.
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH, POSTANOWIENIA KOŃCOWE,
20.1 Administratorem danych osobowych przekazanych w związku z urządzeniem loterii promocyjnej „Obudź się z uśmiechem i spełniaj marzenia” jest organizator loterii, tj. Smolar Agencja Promocyjno-Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93-569 Łódź.
20.2 Administrator danych osobowych informuje, że:
a) dane osobowe uczestnika loterii pozyskane przez powyższego administratora danych osobowych są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wyłącznie w celu związanym z organizacją przedmiotowej loterii, tj. w celu przyjmowania zgłoszeń do loterii, ustalenia prawa danego uczestnika do uzyskania nagrody, wydania nagrody, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, odpowiedzi na ewentualne pytania dot. loterii, obrony przed ewentualnymi roszczeniami uczestników oraz wykonania niezbędnych obowiązków prawnych ciążących na organizatorze w związku z urządzeniem loterii,
b) dane osobowe przetwarzane są w związku z przystąpieniem uczestnika do loterii, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c), lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 oraz przepisów powszechnie obowiązujących,
c) podanie danych osobowych przez uczestnika jest dobrowolne, lecz jest niezbędne do wzięcia udziału w loterii,
d) uczestnikowi przysługuje:
− prawo dostępu do podanych danych osobowych,
− prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych,
− prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
oświadczenia o powyższym uczestnik może złożyć w formie pisemnej na adres organizatora: Smolar Agencja Promocyjno – Reklamowa Robert Wojkowski, ul. Inżynierska 15, 93 – 569 Łódź lub na adres e-mail: biuro@smolar.pl,
e) uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do ochrony danych osobowych, w sytuacji gdy uczestnik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem przepisów,
f) dane osobowe uczestnika mogą być przekazane / udostępniane przez administratora innym podmiotom w celu realizacji przez niego obowiązków organizatora loterii wynikających z niniejszego regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa, tj. podmiotom świadczącym usługi serwisowe oraz wsparcia technicznego dla aplikacji, systemów informatycznych i/lub serwisu www, w których gromadzone są dane osobowe uczestników loterii, podmiotom uczestniczącym w wydaniu / realizacji nagrody, operatorom pocztowym / przewoźnikom, a także podmiotom obsługującym organizatora prawnie i księgowo,
g) dane osobowe uczestników będą przechowywane do czasu wygaśnięcia ewentualnych roszczeń uczestników, które są związane z loterią, dane osobowe laureatów mogą być
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 14
jednak przechowywane w okresie przewidzianym dla celów sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa,
h) nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących przetwarzania danych, w tym profilowania.
20.3 W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.).
20.4 Zgodnie z ustawą o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2094 ze zm.) organizator posiada gwarancję bankową wypłaty nagród do kwoty odpowiadającej wartości nagród określonej w regulaminie loterii.
20.5 Uczestnicy w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z loterią mogą kontaktować się z organizatorem za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@smolar.pl lub też pod numerem telefonu (42) 636 90 97 lub (42) 636 90 93 w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00 (koszt połączenia ponosi uczestnik zgodnie z taryfą operatora).
ORGANIZATOR
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 15
ZAŁĄCZNIK NR 1 do regulaminu loterii promocyjnej „Obudź się z uśmiechem i spełniaj marzenia”
Wizualizacja przykładowego dowodu zakupu wraz ze wskazaniem, gdzie znajduje się numer dowodu zakupu.
Smolar | agencja promocyjno-reklamowa 16
ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu loterii promocyjnej „Obudź się z uśmiechem i spełniaj marzenia”
Szczegółowy opis nagrody głównej I-go stopnia, tj. samochodu osobowego marki FIAT 500 SERIA 8 Lounge 1.0 70KM Hybrid o wartości 49.831,38 zł brutto (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści jeden złotych 38/100).
FIAT 500 SERIA 8 Lounge 1.0 70KM Hybrid
Kolor zewnetrzny: Czerwony Passione
Kolor wewnetrzny: Tapicerka materiałowa czarno-szara w krate, jasne wnetrze
Zuzycie paliwa cykl łaczony ( l/100km ) : 3.9 (B)
Emisja CO2 cykl łaczony (g/km) : 88 (B)
WYPOSAZENIE STANDARDOWE
008 - Centralny zamek z pilotem w kluczyku
011 - Kolumna kierownicy z regulacja wysokosci
025 - Klimatyzacja manualna z filtrem przeciwpyłkowym
028 - Elektrycznie sterowane szyby przednie
096 - Reflektory halogenowe
0L6 - Badge Hybrid
112 - Elektryczne progresywne wspomaganie kierownicy
150 - Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
182 - Zagłówki tylne
195 - Tylna kanapa z dzielonym oparciem 50/50 z zagłówkami z regulacja wysokosci
318 - Kierownica pokryta skóra ze sterowaniem radia Uconnect
4AV - Felgi ze stopów lekkich 15", 14-ramienne
4MQ - Opcja techniczna
500 - Poduszka powietrzna kierowcy
502 - Poduszka powietrzna pasazera
505 - Poduszki powietrzne przednie boczne
51H - Tabliczka znamionowa
58E - Ogranicznik predkosci
5DE - System Start&Stop
614 - Poduszki powietrzne kurtynowe
661 - Trójkat ostrzegawczy
6HQ - Naklejka Ciao Fiat
7Q8 - Radio Uconnect z 7-calowym dotykowym ekranem z portem USB i systemem Bluetooth (bez CD)
7Q9 - Radio Uconnect DAB z 7-calowym dotykowym ekranem z portem USB i systemem Bluetooth (bez CD)
823 - Gniazdko zasilajace 12V na tunelu srodkowym
858 - Instrukcja obsługi w jezyku polskim
8EW - Funkcja Android Auto / CarPlay
Numer oferty: 117825044 1/3
912 - Gasnica
<

Przejdź do strony głównej Wróć do kategorii Promocje
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu