KONTAKT I POMOC: biuro@krainamateracy.pl
INFOLINIA: 573 053 573
Strona główna » Regulamin
Dodatkowe opcje przeglądania
Producenci
AmidownAnimex HeveaJanpolPinioRelaks Sleep ComfortStudio Materace

Regulamin

PODSTAWOWE PRAWA KUPUJĄCYCH PRZEZ INTERNET

 

Dokonując zakupów w sklepie KrainaMateracy.pl masz prawo do:

 • Jasnej i pełnej informacji o oferowanych towarach i usługach - przed złożeniem zamówienia.

 • Odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów dostarczenia towaru do sprzedającego).

 • Uzasadnionej Reklamacji zakupionego towaru na koszt sklepu.

 • Potwierdzenia informacji o dokonaniu przez Ciebie zakupu.
   

INFORMACJE  OGÓLNE

1. Warunki korzystania z oferty proponowanej przez sklep internetowy "KrainaMateracy.pl", w obrębie serwisu www.krainamateracy.pl, reguluje poniższy dokument. W/w sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową zgodną z zamieszczoną ofertą lub uzgadnianą osobiście z kupującym. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT.
2. Do korzystania z oferty sklepu "KrainaMateracy.pl" upoważnione są wyłącznie osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Wszelkie operacje podjęte przez osobę nie posiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych w sklepie "KrainaMateracy.pl" uważa się za nieważne.
3. Sklep www.krainamateracy.pl jest prowadzony przez firmę:
KUAI S.C.
K. Brzana, A. Hendzel, I. Zborowska-Hendzel,
Borzęta 484B, 32-400 Borzęta 
NIP 6793168647 REGON 369818520

Wpisaną do CEIDG (Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej).
 4. Adres do korespondencji:
Kraina Materacy 
ul. Borzęta 484B 
32-400 Borzęta 
e-mail: biuro@krainamateracy.pl
5. Zakup w sklepie internetowym www.krainamateracy.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
6. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.krainamateracy.pl jest firma KUAI S.C. K. Brzana, A. Hendzel, I. Zborowska-Hendzel, Borzęta 484B, 32-400 Borzęta, zwana w dalszej części Sprzedawcą lub Sprzedającym, zamawiający to Klient lub Kupujący korzystający z oferty Sklepu internetowego "krainamateracy.pl".

 

PODSTAWOWE PRZEPISY
 

W zakresie ochrony konsumentów przy zakupach przez Internet w Unii Europejskiej obowiązują następujące dyrektywy:

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2000/31/EC z dnia 8 czerwca 2000 roku o niektórych aspektach prawnych usług społeczeństwa informacyjnego (Dyrektywa o handlu elektronicznym)(OJ 2000, No L 178, 1.)

 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 97/7/WE z dnia 20 maja 1997 dotycząca ochrony konsumentów w umowach zawieranych na odległość (OJ 1997, L 144, 19.)

W polskim porządku prawnym kwestie ochrony konsumentów przy zakupach przez Internet regulują następujące ustawy:

 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr.22, poz.271 z późn. zm.)

 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

 • Każdy produkt oferowany w sklepie KrainaMateracy.pl jest nowy i oryginalny.  

 • Do każdego zamówienia dołączana jest  faktura imienna
   

REGULAMIN
 

§ 1. Postanowienia ogólne.
 

1. Warunkiem dokonywania zamówień jest wypełnienie formularza zamówienia. Nieprawidłowo wypełnione formularze nie będą rozpatrywane.
2. Klienci wysyłający formularz zamówienia za pośrednictwem sklepu internetowego "krainamateracy.pl" oświadczają, że zapoznali się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązują się do jego przestrzegania, co potwierdzają w momencie wypełnienia formularza zamówieniowego. W przypadku niedotrzymania postanowień regulaminu, Sprzedający jest uprawniony do unieważnienia złożonego zamówienia.
3. Złożenie zamówienia lub wysłanie zapytania ze stron sklepu internetowego "krainamateracy.pl" zamieszczonych w witrynie internetowej https://www.krainamateracy.pl, jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie podanych w formularzu lub wiadomości elektronicznej danych  w szczególności adresu e-mail i telefonu.
4. Podany przez użytkownika adres e-mail jak i telefon zostanie wykorzystany do realizacji umowy (głównie celem potwierdzenia złożonego zamówienia). Podane numery telefonu zostają również udostępniane kurierowi firmy spedycyjnej realizującej przesyłkę w celu ułatwienia kontaktu z Klientem w wypadku trudności z dostarczeniem przesyłki na wskazany przez Zamawiającego adres.
5. Sklep zbiera informacje od kupujących o przebiegu transakcji w Sklepie, w tym celu wykorzystuje narzędzia udostępnione przez Ceneo sp. z o.o. W tym celu na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych zawartej ze Spółką Ceneo sp. z o.o. przekazują dane dotyczące transakcji (adres e-mail, numer zamówienia oraz ID produktu) spółce Ceneo sp. z o.o. która w ich imieniu wysyła zaproszenia do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.
6. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
7. Każde zamówienie jest potwierdzane przez sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień.
9. Zamówione towary są dostarczane do Klienta poprzez przedstawiciela firmy spedycyjnej, lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

 

§ 2. Płatności
 

 1. Rozliczenie transakcji może nastąpić w następujący sposób:
- zapłata przelewem na konto Sprzedawcy przed wysyłką zamówionego towaru:
KUAI S.C. K. Brzana, A. Hendzel, I. Zborowska-Hendzel,
Borzęta 484B,  32-400 Borzęta 
Numer rachunku:
90 1050 1445 1000 0092 5510 8798 
ING Bank Śląski S.A. 
- zapłata gotówką po wcześniejszym uzgodnieniu ze sprzedawca szczegółowych warunków takiej transakcji
- zapłata kurierowi przy odbiorze towaru  tzn. za pobraniem.
2. Sklep "krainamateracy.pl" wystawia dokumenty sprzedaży Fakturę imienną po otrzymaniu zapłaty za zamówiony towar.  W  przypadku konieczności wystawienia faktury VAT - Kupujący zobowiązany jest poinformować Sprzedającego o swoim żądaniu nie później niż 7-go dnia od daty wystawienia  Faktury imiennej oraz podać dane adresowe niezbędne do wystawienia faktury a także zwrócić Fakturę Imienną . Firma KUAI S.C. K. Brzana, A. Hendzel, I. Zborowska-Hendzel jest płatnikiem VAT. Wysyłając zamówienie Kupujący wyraża jednorazową zgodę na wystawienie faktury VAT bez swojego podpisu. Faktura VAT jest wysyłana pocztą elektroniczną.
2.1 Do każdego zakupionego towaru na sklepie https://www.krainamateracy.pl, wystawiamy Fakturę Elektroniczną i wysyłamy na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Na życzenie klienta Fakturę Imienną bądź Fakturę Vat wysyłamy listem poleconym na adres podany w formularzu zamówienia.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji.
4. W momencie odbioru przesyłki, po uiszczeniu opłaty Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności dostarczyciela.
5. Wszystkie podane ceny oferowanych produktów zawierają rabat w wysokości 3%. Rabat ten jest tracony w przypadku płatności za produkt kartą płatniczą lub kredytową oraz w systemie płatności Przelewy24.

 

§ 3. Reklamacje
 

1. Zgodnie z obowiązującym prawem konsumenckim, zakupione i dostarczone towary są objęte 2-letnim okresem odpowiedzialności Sprzedającego za zgodność towaru z umową sprzedaży.
2. Procedura reklamacyjna, w przypadku otrzymania przez Sprzedającego naruszonego bądź uszkodzonego przedmiotu, przebiega zgodnie z obowiązującym prawem. 
3. W przypadku reklamacji należy skontaktować się z działem handlowym firmy KUAI S.C. sklep "krainamateracy.pl" po przez wysłanie e-mail na adres: biuro@krainamateracy.pl lub telefonicznie na numer 573 053 573. Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest pisemne przesłanie kompletnie wypełnionego zgłoszenia reklamacyjnego ( Wzór pisma reklamacyjnego ) wraz z fakturą na adres e-mail: biuro@krainamateracy.pl lub pocztą na adres: Kraina Materacy ul. Borzęta 484B. 32-400 Borzęta. 
4. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji kosztami dostarczenia towaru do Sprzedającego a po oględzinach przez rzeczoznawcę z powrotem do Kupującego ponosi Kupujący. Właściwe zapakowanie i zabezpieczenie i przygotowanie do transportu, reklamowanego towaru leży po stronie Kupującego.
5. W przypadku wykorzystania prawa do odstąpienia Klienta od umowy bez podania przyczyn, Klient jest zobowiązany do złożenia stosownego oświadczenia( Wzór oświadczenia ) na piśmie oraz wysłanie na  adres e-mail: biuro@krainamateracy.pl lub KUAI S.C. K. Brzana, A. Hendzel, I. Zborowska-Hendzel, Borzęta 484B, 32-400 Borzęta, w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty dostarczenia do Kupującego towaru.
 - świadczenia stron ulegają w przypadku rozwiązania umowy zwrotowi w stanie niezmienionym, z zastrzeżeniem punktu 6 § 3.
6. Świadczenia stron, wymienione w punkcie 5 § 3., nie ulegają zwrotowi w przypadku zdjęcia lub naruszenia przez Klienta opakowania jakie stanowi foliowy worek bądź karton lub rozpoczęcia procesu użytkowania dostarczonego wyrobu bez naruszania w/w opakowania.
7. Klient poprzez przyjęcie przesłanej przesyłki oświadcza, iż w brzmieniu punktów 7 § 3. niniejszego Regulaminu, został poinformowany o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia. Za moment zawarcia umowy uważa się datę dostarczenia zakupionego produktu.
8. Zgodnie z obowiązujący prawem wszystkie reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
 

§ 4. Postanowienia końcowe.
 

1.  Firma KUAI S.C.  sklep "KrainaMateracy.pl"  zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą klienci sklepu "KrainaMateracy.pl" mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
2. Sklep "KrainaMateracy.pl" zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych produktów ze sprzedaży, jak również możliwość zamieszczenia  zdjęć produktu o parametrach zbliżonych do rzeczywistych parametrów występujących w opisie produktu (w przypadku różnicy kolorów, konstrukcji wewnętrznej ,rzeźby(wyglądu) stref materacy lateksowych).
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 31 marca 2000 r. Dz.U. nr 22 poz.271).
4. Wszelkie zmiany w Regulaminie będą dokonywane poprzez zamieszczenie ich w witrynie internetowej pod adresem https://www.krainamateracy.pl. Data zamieszczenia  jest terminem ich obowiązywania, o ile nie zostanie ustalona inna data aktywacji zmian. W przypadku zamówień potwierdzonych (czyli będących w toku) zmiany zapisów w Regulaminie bez osobnych zastrzeżeń ich nie dotyczą.
5. Ewentualne spory rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.
6. Przedstawiona oferta w sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (zgodnie z art. 71 k.c.).  Zastrzegamy sobie prawo do niezrealizowania zamówień z ważnych powodów ekonomicznych.
7. Opinie i pytania dotyczące pracy sklepu "krainamateracy.pl" prosimy przesyłać na adres na adres e-mail: biuro@krainamateracy.pl lub pocztą na adres: KUAI S.C. K. Brzana, A. Hendzel, I. Zborowska-Hendzel, Borzęta 484B, 32-400 Borzęta.

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014

 


Przejdź do strony głównej
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu